Şazada çadyr gyzlary Uly oýun öýi çagalar galasy ýapyk we açyk oýunlar çagalar üçin çadyr oýnawaç oýnaýar

 • Gelip çykan ýeri Hytaý
 • Reňk Suratlar ýa-da Custöriteleşdirilen görnüşde
 • Material Uglerod süýümi, poliester, pu
 • Görnüşi Daşarda, kemping
 • Aýratynlyklary moda, köp wezipeli we amatly
 • Ady Iki gezek gidrawliki awtomatiki çadyr
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Haryt şekili

  Hefd6234f81b84b09aa100fd30317aa22L.jpg_960x960
  Ha36ee27138014d268cf5c6e536e87410O.jpg_960x960

  Gaplamak we eltip bermek

  Gaplamak barada jikme-jiklikler: 1-nji karton / sumka

  Gurşun wagty:

  Mukdar 1 - 2 > 300PCS
  Est.Wagt (günler) 5-7 gün 20-35 gün

  OEM / ODM hyzmaty

  1. customöriteleşdirilen hyzmatlarda ýöriteleşen öz dizaýn toparymyz bar.

  2. Kompaniýamyzyň dizaýndan başlap daşaýyşa çenli aýratyn zawody bar, biz ony siziň üçin çözüp bileris.

  Çadyr görnüşi

  1. Üçburç çadyrlar (çukur çadyrlary): üçburç kempir çadyrlary esasan iki gatly gurluşdan ybarat.Herringbone demir turbalary öň we arka direg hökmünde ulanylýar, ortaky çadyry goldamak we irki döwürde iň köp ýaýran daşarky çadyry oturtmak üçin ortada haç çyzgysy ulanylýar.

  2. Gümmez çadyry: gümmez şekilli kempir gurmak ýönekeý, götermek aňsat we ýeňil.Umumy dynç alyş syýahaty üçin amatly we häzirki wagtda bazarda iň meşhurdyr.

  3. Altyburçly çadyr: üç polýus ýa-da dört polýus haç diregi kabul edilýär, käbirleri çadyryň durnuklylygyna üns berýän alty polýus dizaýnyny kabul edýärler.Bu "Alp" çadyrynyň umumy stili.

  4. Dag gerimi: garaşsyz kiçijik kafel jaý ýaly şekilli, direg adatça dört burç we dört sütün bolup, üstünde dag gerşli gurluş üçegi gurulýar.Çadyryň bu görnüşi, adatça, uzyn we uly bolup, awtoulag sürüjileri ýa-da birneme kesgitlenen meýdan lagerleri üçin amatly, şonuň üçin ulagda oturdylan çadyr hem diýilýär.

  5. Gäminiň aşaky çadyry: bu çadyr gurlandan soň yza çekilen gaýyk ýalydyr.Iki polýusa we üç polýusa bölmek mümkin.Umuman, ortasy ýatylýan otag we iki ujy zal çadyrlarydyr.Dizaýnda, umumy çadyr görnüşlerinden biri bolan ýel geçirmeýän akymlara üns berilýär.

  Çadyrlaryň kuwwaty

  Bir çadyr satyn alanyňyzda ini adatça 65 sm hasaplap bolýar.Iki adam ulanýan bolsa, ini azyndan 130 sm bolmaly.Uzynlygy, adatça, 2 metrden az däl we beýikligi zerur bolanda saýlap bolýar.

  Bu ýerde kiçijik maslahatlaram bar.Eger sumka salýan bolsaňyz, saklamak we ýeňilleşdirmek üçin bir ýa-da goşa çadyr saýlamaly.Şeýle-de bolsa, düşelge özüňiz sürseňiz ýa-da çagalar we öý haýwanlary getirseňiz, hakyky zerurlyklaryňyza görä birinji ýa-da ikinji ululygy saýlap bilersiňiz.Mysal üçin, iki ulular ulansa, üç adamlyk çadyr saýlap bilersiňiz.Çadyr meýdançasy has uludyr we işjeňlik has amatlydyr.Has köp ýer gerek bolsa, ony kabulhana ýa-da jaýa alyp gitmegi göz öňünde tutup bilersiňiz.

  Beýleki parametrler

  Suw geçirmeýän

  Suw geçirmeýän daşky perde we dem alýan içki perde ýokary hilli çadyrlar üçin iki möhüm nokatdyr.

  Iň köp ýaýran çadyr örtügi PU örtügidir.PU örtük we örtük tehnologiýasynyň galyňlygy matanyň suw geçirmeýän häsiýetini kesgitleýär.Örtügiň galyňlygy mm bilen aňladylýar, laboratoriýa şertlerinde örtügiň statiki suw geçirmeýän sütün beýikligini görkezýär.Perde mata, adatça, dem alýan matany kabul edýär.Dem alýan matanyň geçirijiligi iki taraplaýyn.Daşarky çyglylyk ýokary bolsa, çyglyk hem matanyň içine girer.

  Suw geçirmeýän 300mm: köplenç kenar çadyry / gün kölegeli çadyr / guraklyk we az ýagyş üçin pagta çadyry üçin ulanylýar.

  Suw geçirmeýän 800mm-1200mm: adaty ýönekeý çadyr.

  Suw geçirmeýän 1500mm-2000mm: umuman alanyňda, çadyrlaryň suw geçirmeýän ýerleri orta we güýçli ýagyşyň öňüni alyp biljek 1500mm suw sütüninden ýokarydyr.

  Suw geçirmeýän 3000-4000mm: üznüksiz ýagyşyň öňüni alyp biler.

  Eltip bermek

  f55965d92cf38d73c8493c9c527b9b8

 • Öňki:
 • Indiki: